Bestel eenvoudig en snel
Korte levertijden
Wij leveren alleen A-merken
Levering op rekening
Klantenservice 033-4333595

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sfeerpunt , gedane offertes, met Sfeerpunt gesloten overeenkomsten en de aan Sfeerpunt verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplich­tingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Sfeerpunt van toepassing indien Sfeerpunt daarmee schriftelijk heeft ingestemd;
Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Sfeerpunt uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sfeerpunt zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten, website en folders zijn vrijblijvend, tenzij Sfeerpunt zulks in zijn offerte aan de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alleen monsters met geringe handelswaarde, dit ter beoordeling van Sfeerpunt, worden gratis verstrekt.

Artikel 3: Overeenkomsten

Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke/elektronische orderbevestiging door Sfeerpunt dan wel doordat Sfeerpunt geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, in geval van verzoek tot levering in verschillende gedeelten wordt de overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

Artikel 4: Prijzen

Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, vrachten, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van Sfeerpunt komen, is Sfeerpunt bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake wettelijke voorschriften.

Artikel 5: De levering

Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt Sfeerpunt zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Sfeerpunt verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal -ongeachte de oorzaak daarvan- de koper nimmer recht geven op schadevergoeding noch op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst Leveringen binnen Nederland en België vinden vanaf een nader bepaald bedrag, franco plaats. Tevens is een minimum orderbedrag vastgesteld. Onder dit bedrag wordt niet geleverd. Voor orderbedragen tussen het minimumorderbedrag en het francorderbedrag wordt een kleine ordertoeslag of een bijdrage in vrachtkosten in rekening gebracht. Voor de hoogte van de vastgestelde bedragen verwijzen wij naar de gehanteerde prijslijsten en/of de betalingscondities. Leveringen buiten Nederland vinden af distributiecentra (ex works), tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen tussen de koper en Sfeerpunt. Transport vindt plaats op risico van de koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender d.w.z. Sfeerpunt zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld, de koper vrijwaart Sfeerpunt van alle aanspraken van de vervoerder. Indien de leverancier van welk Sfeerpunt de aan koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren, c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten aanzien van de koper in zijn relatie met Sfeerpunt als overmacht en is Sfeerpunt bij niet c.q. onvoldoende, c.q. niet tijdige, c.q. verkeerde levering aan koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan. Ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer of invoerbelemmeringen, en alle overige omstandigheden, die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal Sfeerpunt te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper hem daartoe schriftelijk aanmaant, is Sfeerpunt gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmeringen niet langer dan één maan duurt, is Sfeerpunt niet bevoegd te annuleren Sfeerpunt zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige levering voorzover hij deze niet na aanmaning als hierboven uitdrukkelijke schriftelijk heeft toegezegd. De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan Sfeerpunt zijn gegeven, door Sfeerpunt als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen.Sfeerpunt heeft het recht in bijzondere gevallen additionele kosten voor emballage in rekening te brengen boven de verkoopprijs.

Artikel 6. Reclames

Reclames betreffende het geleverde, binnen Nederland, moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering van goederen en factuur, schriftelijk ter kennis van Sfeerpunt worden gebracht. Reclames betreffende het geleverde in het buitenland, moeten uiterlijk 10 dagen na aflevering van goederen en factuur schriftelijk ter kennis van Sfeerpunt worden gebracht. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Reclames geven de koper geen recht om zijn betalingen op te schorten of zich op compensatie te beroepen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd. Retourzendingen moeten franco geschieden en worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd. Uitgangspunt bij retourzendingen is dat 80% van de waarde wordt terugbetaald.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Sfeerpunt is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de geleverde goederen of door verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin des woords, tenzij de aansprakelijkheid volgt uit wetgeving op het gebied van de productaansprakelijkheid. Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Sfeerpunt tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook te allen tijde beperkt en ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen.

Artikel 8: Betaling

Netto betaling, voor aflevering binnen Nederland en België , dient binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum te geschieden. Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke regeling over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstaan veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling komt voor rekening van de koper. Ingeval van te late betaling is Sfeerpunt gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. iedere met koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. Betaling door de koper zal altijd verrekend worden met het langst uitstaande bedrag, ook in het geval de koper verwijst naar een factuur van recentere datum. Indien Sfeerpunt vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Sfeerpunt gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Sfeerpunt behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door Sfeerpunt geleverde goederen, inclusief eerdere leveringen, blijven tot op het moment van volledige betaling van al de vorderingen met inbegrip van rente en kosten - en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de koper komende saldo - zijn eigendom. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, welke betalingscondities ook, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft Sfeerpunt het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de koper of van de rechter zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper moet beletten dat goederen van Sfeerpunt door beslaglegging worden getroffen. Mocht dit desalniettemin geschieden dan dient de koper Sfeerpunt onverwijld op de hoogte te stellen. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Sfeerpunt immer gevoegd (na sommatie op een termijn van tenminste 7 dagen) de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist en van koper volledige schadevergoeding te vorderen, indien koper enige op hem rustende verplichting uit enig overeenkomst met Sfeerpunt niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Hiervan is ook sprake, indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surcéance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sfeerpunt recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze: de uivoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds, t.o.v. koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel ook als was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst(en) geheel of ten delen te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat Sfeerpunt tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en onverminderd elk hem verder toekomend recht of zijn recht op volledige schadevergoeding. Alle te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met wanprestatie van de koper, komen te zijner laste.

Artikel 10: Industriële en intellectuele eigendommen

Sfeerpunt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten van door haar ontwikkelde dessins, ontwerpen en productiemiddelen/technieken.

Artikel 11: Gegevensbescherming

Persoonsgegevens van de klant, zoals opgegeven bij de bestelling, worden door Sfeerpunt enkel in het kader van de geldende wettelijke bepalingen elektronisch opgeslagen en verwerkt. Sfeerpunt gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de noodzakelijke verwerking van de bestelling. Sfeerpunt zal in geen geval persoonsgegevens van de klant doorgeven aan derden, uitgezonderd de partijen die voor ons de handeling en de bezorging verrichten. Wij zullen erop toezien dat ook deze partijen uw gegevens niet aan 'derden' beschikbaar stellen. Sfeerpunt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. b) De klant krijgt op navraag bij Sfeerpunt altijd informatie over de gegevens, die Sfeerpunt over hem heeft opgeslagen. Op uw aanvraag produceren wij een overzicht van deze informatie, welke u per post wordt toegestuurd. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, stuur dan een door uzelf ondertekend verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) aan Sfeerpunt. De klant kan altijd zijn toestemming tot deze gegevensopslag intrekken en de klantenrelatie met Sfeerpunt verbreken. Sfeerpunt zal dan alle persoonsgegevens van de betreffende klant onmiddellijk verwijderen.

Artikel 12: Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Sfeerpunt en waarbij het Nederlands recht van toepassing is.