Bestel eenvoudig en snel
Korte levertijden
Wij leveren alleen A-merken
Levering op rekening
Klantenservice 033-4333595

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Sfeerpunten Sfeerpunt Horeca hierna genoemd Sfeerpunt.

Via de website www.Sfeerpunt.nl en www.sfeerpunthoreca.nl worden persoonsgegevens vastgelegd. Wij vinden een zorgvuldige omgang van deze persoonsgegevens erg belangrijk! Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • voor u duidelijk maken voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en een verlanglijstje bij te houden. 

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken van een account):

Bedrijfsnaam

Naam en Voorna(a)m(en);

(Factuur)adres;

Telefoonnummer;

Email adres;

Betaalgegevens;

Aankoopgeschiedenis;

Inlognaam van uw account. Uw wachtwoord slaan wij nooit op!

 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;

om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;

om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;

om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

 Sfeerpunt verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Sfeerpunt een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Sfeerpunt mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent of maximaal 5 jaar. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken of een periode van 5 jaar is verstreken sinds uw laatste bestelling.

Conform de geldende wetgeving heeft u altijd de mogelijkheid om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens wel altijd te bewaren voor de wettelijk geldende termijn. 

Verstrekking aan derden

Sfeerpunt zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van vervoerders, waaronder PostNL, voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en telefoonnummer met de vervoerder delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de vervoerder onderaannemers inschakelt, stelt de vervoerder uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wanneer het product online gekocht is ook:

Hostingpartij van de website inclusief de developer;

Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;

Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Sfeerpunt geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Sfeerpunt vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven via info@sfeerpunt.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Sfeerpunt hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;
  • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
  • Het inrichten van autorisaties;

Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Sfeerpunt of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Sfeerpunt een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;

Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;

Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;

Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL

Sfeerpunt maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account. U kunt op www.sfeerpunt.nl of www.sfeerpunthoreca.nl inloggen in uw account. Ook kunt u bij Sfeerpunt terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Sfeerpunt van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Sfeerpunt dan kunt u per E-mail contact opnemen met Sfeerpunt via info@sfeerpunt.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.